Consell Comarcal Alt Empordà
Medi Ambient
mail
Dibuixos contenidors Pitu tries 2.0 Contenidors 4 fraccions Bosses reciclatge Camió Selectiva El Mag dels residus
menu_button

Què són els residus comercials?

Entenem per residus comercials aquells generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els càmpings, els bars, els mercats, les oficines, els serveis, etc. També són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, tots aquells residus origin ats en la indústria que tenen la consideració d'assimilables a municipals.


Els darrers estudis assenyalen que representen un 36,5% en pes del total de residus municipals. Aquests residus tenen especial importància a la comarca de l'Alt Empordà, ja que en alguns municipis durant la temporada d'estiu pot arribar a suposar fins al 65% dels residus generats.

La normativa vigent en matèria de residus (Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus) obliga a tots als comerços a separar i reciclar els residus, suportar les despeses de gestió, mantenir els residus en bones condicions i tenir a disposició de l'Administració els documents que acreditin que s'ha gestionat correctament els residus.

Els comerços poden adherir-se als serveis de recollida comercial que ofereix les administracions públiques o pot realitzar una gestió pròpia amb la contractació d'una empresa privada acreditada que realitzi el servei.

Tipus de productors de residus comercials?

L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà diferència dos tipus de generadors de residus comercials en funció del volum de generació i de l’espai disponible. Són els següents:

  • Generadors singulars

    Aquest representen la majoria de petites i mitjanes empreses dedicades al sector serveis (bars, restaurants, botigues de queviures, petits supermercats, comerç del detall, etc.). Aquests comerços es caracteritzen per tenir petites dimensions, no disposar d'espai per emmagatzematge de residus i generar pocs residus amb excepció de una fracció (com els bars amb la fracció orgànica, el cartró les sabateries). Aquests establiments normalment estan ubicats als centres dels pobles o ciutats o als fronts marítims. 

    La gestió d'aquests residus es realitza a través dels canals de recollida municipals. La gestió més eficient és a través d'una recollida porta a porta dels residus més generats (cartró o orgànica) i la resta de residus dipositats al sistema de recollida municipal (contenidor o porta a porta). Per més informació accedir a l'apartat de serveis als ajuntaments.

  • Grans productors

    Aquests establiments són empreses mitjanes-grans que generen una quantitat important de residus i disposen d'espai per a l'ús de contenidors de coma mínim 2.5 m³ (tipus iglú) dins dels seus establiments. La majoria d'aquests establiments són indústries, cellers, càmpings, hotels i restaurants.

 

Què ofereix el Consell Comarcal de l’Alt Empordà?

A través del servei de recollida selectiva per a empreses, el Consell Comarcal -als municipis on disposa de la competència de gestió- ofereix a tots els comerços considerats grans productors un servei de recollida de les fraccions de paper, vidre, envasos i orgànica.

Els usuaris d'aquest servei disposen dels contenidors necessaris per a la recollida segons les seves necessitats. Els contenidors poden ser de titularitat del comerç o utilitzar el servei de lloguer de contenidors que ofereix el Consell Comarcal. Aquests contenidors han de ser de la mateixa tipologia que la dels contenidors del municipi al qual estan ubicats. La freqüència màxima de recollida coincideixen amb la dels contenidors municipals (podeu consultar-la a l'apartat CALENDARI especificant municipi i fracció). Les empreses seran les responsables de mantenir en bon estat els contenidors i realitzar la neteja. Pot consultar totes les condicions del servei a la documentació que s'adjunta.

El sistema de cobrament del servei es basa en el pagament per generació (PxG). El PxG és un sistema de costejar la recollida de residus basat en els principis de justícia ambiental (qui contamina paga). Els preus dels serveis es determinen en funció dels residus realment generats i del servei que s'obté. Amb conseqüència les empreses que separin més correctament els residus disposaran de major bonificació i un menor cost, que no pas aquelles que no separin correctament. El disseny del sistema de PxG del Consell Comarcal de l'Alt Empordà gratifica aquelles empreses que disposin de menys contenidors i apostin per una major prevenció de residus i s'eviti la pràctica habitual de disposar de contenidors que no s'utilitzen.

El servei comarcal posa a l'abast de les empreses adherides el servei el MEU ESPAI. Aquest és un espai privat on es podran consultar i gestionar les dades de recollida, incidències, sol·licituds de nous contenidors, etc.

Per altra banda el Consell Comarcal ofereix serveis de recollida porta a porta de paper i orgànica als grans productors a través dels ajuntaments.

Quin cost té servei?

El cost del servei es determina a través dels preus públics aprovats pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Els costos del servei, basats en el sistema de pagament per generació-que té per objectiu el cobrament del cost del servei en funció de la generació dels residus i de la selecció. Podeu trobar més informació de l'estudi per a implantar-la.

logo pxgLes taxes o preus públics del servei es divideixen en 4 parts (preus segons preus públics aprovats per a l'exercici 2022, IVA no inclòs):

1) Preu fixe mensual (segons tipologia de contenidor)

Per a cada contenidor de càrrega superior (mensual): 10,00 €

Per a cada contenidor tipus caixa (mensual): 60,90 €


2) Preu variable de servei (segons fracció i tipologia de contenidor)

Recollida de la Fracció orgànica contenidor càrrega superior (per aixecada/recollida): 6,15 €

Recollida de la Fracció paper-cartró contenidor càrrega superior (per aixecada/recollida): 6,15 €

Recollida de la Fracció envasos lleugers contenidor càrrega superior (per aixecada/recollida): 6,15 €

Recollida de la Fracció vidre contenidor càrrega superior (per aixecada/recollida): 6,15 €

Preu variable de servei de recollida en caixa de qualsevol fracció (per hora): 96,28 €

3) Preu Variable de Tractament (segons generació de residus)

Tractament de paper i cartró (bonificació per tona): -10,00 €

Tractament d'envasos lleugers (bonificació per tona): -20,00 €

Tractament d'envasos de vidre (bonificació per tona): -20,00 €

Tractament de fracció orgànica (cost mínim per tona): 72,00 €*

 *En funció del percentatge d'impropis es pot incrementar el preu. Podeu consultar-los fent clic aquí: http://ctr.residus-altemporda.org/taxes.aspx 


Altres conceptes

Lloguer contenidor de càrrega superior (mensual): 37,20 €

Lloguer caixa 30 m3/compactador (mensual): 420,00 €

 

Per entendre-ho millor posem un exemple

L'empresa A disposa de la recollida de paper-cartró i envasos amb el lloguer de 2 contenidors de càrrega superior. Durant aquest mes s'ha realitzat la recollida en 3 ocasions del paper i en 5 dels envasos. En total s'han recollit 400 kg de paper i 300 d'envasos. Quan l'hi costarà a l'empresa el servei?

1) Preu fixe mensual

10€ x 2 contenidors = 20€

2) Preu variable de servei

6,15€ x 3 recollides = 18,45€

6,15€ x 5 recollides = 30,75€

3) Preu Variable de tractament

Bonificació paper: -10,00€ x 0,4 tones = -4€

Bonificació envasos -20,00 € x 0,3 tones = -6€

4) Altres conceptes (lloguer contenidors)

37,20€ x 2= 74,40

 

Total cost servei mensual = 133,60€ (IVA no inclòs)

Com puc adherir-m'hi?

Cal emplenar la sol·licitud que s'adjunta i fer-ho arribar al correu mambient@altemporda.cat. Els serveis tècnics de l'Àrea de Medi Ambient es posaran amb contacte amb vostè tan aviat com sigui possible per formalitzar l'adhesió i iniciar el servei de recollida.

Aquesta sol·licitud expressa és important en la mesura que:
- L'empresa disposa d'un tràmit per a certificar que gestiona correctament els residus.
- Que el servei comarcal garanteix el pesatge dels residus generats.
- Que les taxes de recollida i tractament estan dissenyades amb un sistema de pagament per generació.

Per qualsevol dubte pot trucar al 972 503 088 - Ext. 402 o escriure a mambient@altemporda.cat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.